miércoles

ISRAEL 2014. Hebreo

יִשְׂרָאֵלמאותו הלב - מיי פיינגולד

אתה ממלא אותי
באהבה רעילה
אתה ממלא את נשמתי
בחטאים, אך אלמד לגדול

עכשיו, יותר מדי שקרים
יותר מדי בכי
הם מתארכים עד אין סוף
אני, מתחילה להתרומם
לא צריכה לספוג ביקורת
אינני חיה שכלואה

אני, מגלפת אותך
כבר לא חלק מצד
איננו פועמים מאותו הלב
אני , מגלפת אותך
כבר לא חלק מצד
איננו פועמים מאותו הלב
איננו פועמים מאותו הלב

אתה שותק
אני שבויה
מתוך מילים
נוצרה דממה

זמן לקום בלי חשש
לבחור מחדש
והשמש תתגלה אליי
דם, בוער לא נרדם
הכח בי קם
החופש כבר קורא לי לשם

מתוך הדממה
אל אויר לנשימה
לא אחסיר עוד פעימה
זמן לקום ולבחור
שמיים ואור
לא אחסיר עוד פעימה

עכשיו הגיע העט שעלי לסדר את הבלאגן שלך
אתמודד עם זה, ללא חרטה
עכשיו הגיע העט שאפקח את עיניי
ולהפנים, איננו פועמים מאותו הלב

אני, מגלפת אותך
כבר לא חלק מצד
איננו פועמים מאותו הלב

אני, מגלפת אותך
כבר לא חלק מצד
איננו פועמים מאותו הלב

אני, מגלפת אותך
כבר לא חלק מצד
איננו פועמים מאותו הלב

אני, מגלפת אותך
כבר לא חלק מצד
איננו פועמים מאותו הלב
איננו פועמים מאותו הלב
איננו פועמים מאותו הלב
איננו פועמים מאותו הלב

Fuente: Zohar Rashit
By Eurovisong

No hay comentarios:

Publicar un comentario