martes

ISRAEL 2019. Hebreo

יִשְׂרָאֵל
קובי מרימי - בית

נתפס ברגע כאן
פעימת ליבי עוצרת
רצתי יחף אל פסגות ההרים
שום דבר לא בא בקלות שבו הוא הולך
אני יכול לחבק את המים כשיורד שלג

אני מרגיש את השמש על פני עורי
ואני מישהו
אני מישהו
לקחת את ליבי, אני הכנסתי אותו
זה הפך אותי למישהו
אני מישהו
ועכשיו גמרתי, אני חוזר הביתה

הקשבתי פעם לאיך שהם מדברים
סופר את הדקות מהשעון המטקטק

אני מרגיש את השמש על פני עורי
ואני מישהו
אני מישהו
לקחת את ליבי, אני הכנסתי אותו
זה הפך אותי למישהו
אני מישהו
ועכשיו גמרתי, אני חוזר

הבית היה כה רחוק, מצולק, אני מסרב
עוד מגע לא יהיה עוד חבורה

אני מרגיש את השמש על פני עורי
ואני מישהו
אני מישהו
לקחת את ליבי, אני הכנסתי אותו
זה הפך אותי למישהו
אני מישהו
אני עומד איתן, לא נכנע
כי אני מישהו, אני מישהו
ועכשיו גמרתי, אני חוזר הביתה
עכשיו גמרתי, אני חוזר

הביתה


Fuente: lyricstranslate.com
By Eurovisong

No hay comentarios:

Publicar un comentario